fbpx

長洲餐廳Top 5 | 地膽懶人包 | 地區美食

近年無得去旅行,小編前排開始左一個本地遊既習慣,每逢放假就全香港周圍行,周圍食,每去到一區都會搵來呢區地膽朋友介紹一D必食既餐廳推介!今集小編終於黎到長洲,為大家帶來得區內人先知既長洲美食店,實行長洲隱世食店大公開…

長洲餐廳Top 5 | 地膽懶人包 | 地區美食

近年無得去旅行,小編前排開始左一個本地遊既習慣,每逢放假就全香港周圍行,周圍食,每去到一區都會搵來呢區地膽朋友介紹一D必食既餐廳推介!今集小編終於黎到長洲,為大家帶來得區內人先知既長洲美食店,實行長洲隱世食店大公開…